HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a6cf655aac2ab558f7ec94a2ead1e5dd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top