HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a8e0c6226ad398324e214228b97757cb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top