HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a978874142bd27e85364f1a20b9f8aea

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top