HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a9fccc62b5b9c5fb81625e60d8b0ec50

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top