HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: abdc4d59c74960f0317540103652bf32

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top