HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: acb2bae239408f99c5ebd75320ead852

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top