HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ad8f46bb2781ccb35c0890862716f707

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top