HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: adbf407d07e05e7fd244effe69ffafc2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top