HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b1fa4fab140e086a1487dc583d763c14

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top