HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b25b86c689133dfde3ec55328da332a7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top