HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b53734b35e02849d050e870b39bae1da

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top