HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b59513d61c7fd9af6f8841e7edd12bc9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top