HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b595f84fa21ab7658d75b7bef324b4ab

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top