HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b5d7e6a7569607bb659b33ae9480fcd8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top