HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b6077d80b9cbd58dde8baf66c6a00d17

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top