HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b775380d054b01c328fe054257175630

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top