HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b8c6906709cfbb0a3c3efcdda6e4c372

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top