HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b8d91e46b9206508242950c5380e472e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top