HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: b9a85822b9fdede1aeb74ab82f2e4771

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top