HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: bb4e27b138985853d02914f9a2a448f7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top