HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c1daec519d8e2b3ff4068e309842c859

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top