HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c3541d81847d5af85a7a8eaf40925423

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top