HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c398210bbcd31604ae0b769807f3981f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top