HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c4ebeb8412ab501baaf6b95c2ec49fe8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top