HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c7426afb294e90277cd3b5e65fb3341b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top