HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c7cdbaafaf8495e92cf9c476bdb3581d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top