HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: c868d3b6d1f715a3604e06e45927c7f3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top