1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: cc446c1b41525d41ad0cde9a6d0bb29b

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top