1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: cce7b0da40058d4102438957546a07d7

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top