HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: cce9670cb35f28aaee7f97b90b1de6f5

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top