HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ce586eeffd3c599e9b8a6b202d23747d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top