HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: cf949700ac01d3605d744445fab45ea0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top