HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: cfb48087ebf3e90fda396575bb821b5b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top