HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d052a206d3b583df1924f272c248744c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top