HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d216c2e23fbca3f8aedd560dd5119c3b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top