HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d38e26d1caa1128f64ffe8b80373b65d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top