HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d412870c187048757428f0e3518bf862

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top