HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d51e47b81101c469fbe916bf6a33d4c3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top