HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d714717be40eeb2187b250d10788de11

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top