HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: d7560415104caa29cef91526cd770a2a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top