HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: db382b279d7952325107d1d1c0277d9f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top