HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: df3d75f8f1aac17130039b0a5fc69c72

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top