HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e1e69a235d2a6c777204965218e9615b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top