HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e40416054292a10ae0e17d47d1f55667

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top