HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e66bda87f34cd88fa443b2c20210ad19

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top