1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: e6b330baa25116e4fac36949249b3d90

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top