HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: e74b46d174943d2db6847c605e586e71

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top