1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Mã phòng: e89d2fb151607a1450ef501ae538e38b

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top