HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: eb6398400197e09055bcb40cce446193

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top