HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ec79004271865ea063ef51f9902c018a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top